Rezultaty naszych działań

Strona główna » Co robimy » Rezultaty naszych działań

2019

Dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy zrealizować wiele działań na rzecz przyrody.

Nowe strefy dla rzadkich gatunków

Nasi pracownicy terenowi znaleźli kolejne stanowiska rzadkich gatunków wymagających ochrony strefowej w Puszczy Karpackiej. Zgłosiliśmy 38 wniosków o powołanie stref ochronnych, w tym: 12 gniazd orlika krzykliwego, 8 dziupli sóweczki, 11 stanowisk granicznika płucnika, 4 stanowiska pawężniczki sorediowej oraz 3 stanowiska puchlinki ząbkowanej. Do tej pory 17 stref zostało ustalonych ostateczną decyzją administracyjną.

Staliśmy na straży Puszczy Karpackiej

Zmonitorowaliśmy ok. 270 wydzieleń leśnych objętych cięciami w 2019 roku i składów leśnych w nadleśnictwach karpackich, gdzie odnotowano ponad 700 zagrożonych stanowisk gatunków chronionych mchów i porostów w wydzieleniach objętych cięciami w 2019 roku. Informacje te przekazano bezpośrednio do RDOŚ w Rzeszowie.

Stanęliśmy w obronie Magurskiego Parku Narodowego

Zorganizowaliśmy akcję #nietędydroga. Dzięki naszym działaniom nagłośniliśmy problem związany z inwestycją polegającą na remoncie i udostępnieniu drogi przecinające Magurski Park Narodowy. Chociaż władze lokalne nie wysłuchały głosu strony przeciwnej tej inwestycji, wciąż mamy oko na tę i inne planowane inwestycje, które zagrażają przyrodzie Karpat.

Broniliśmy szakala i wilka

Zorganizowaliśmy akcję w obronie szakala. Dzięki specjalnej petycji zebraliśmy już prawie 10 tysięcy głosów poparcia dla skreślenia szakala złocistego z listy gatunków łownych. Polowania na szakal mogą służyć za furtkę do „przypadkowego” odstrzału wilka, na zasadzie pomyłki szakala z wilkiem.

Tworzyliśmy koalicję „Niech Żyją!”

W ramach koalicji „Niech Żyją!” broniliśmy dzikich ptaków, przypominając o potrzebie skreślenia 13 gatunków z listy gatunków łownych. Jednocześnie przyłączyliśmy się do działań w związku ze społecznym sprzeciwem wobec „Lex Ardanowski”. Wspieraliśmy również działania z zakresu społecznego monitoringu i kontroli polowań.

Dzień Łosia

Po raz drugi we współpracy z trzema parkami narodowymi zorganizowaliśmy Dzień Łosia. Tym razem ambasadorem naszej akcji został Marcin Dorociński. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i planujemy jego trzecią edycję we wrześniu 2020 roku.

Pomogliśmy mieszkańcom Ustrzyk Dolnych

Wspólnie z mieszkańcami Ustrzyk Dolnych zaangażowaliśmy w protest przeciwko budowie fabryki węgla drzewnego w tym mieście. Nasza koalicja doprowadziła do zatrzymania tych planów.

Szkoliliśmy młodych „Badaczy Wilczych Gór”

W 2019 roku zrealizowaliśmy cykl czterdziestu jednodniowych przyrodniczych warsztatów terenowych w województwie podkarpackim dla 10 szkół z rejonu Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórza Przemyskiego. Wzięło w nich udział 520 osób. Działanie było realizowane w ramach projektu INTERREG, a dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy częściowo pokryć wkład własny do projektu.

Wspieraliśmy rozwój Magazynu Na Tropie

Wsparliśmy działalność Magazynu poświęconego przyrodzie Na Tropie, który realizuje filmy poświęcone tematyce przyrodnicze. Zachęcamy Was do subskrypcji na www.bit.ly/NATROPIETV

To wszystko nie byłoby możliwe bez Waszego wsparcia.

Przekaż 1% lub darowiznę na rzecz naszej Fundacji.

2018

W ramach działań koalicji “Niech żyją!” doprowadziliśmy do dobrej zmiany prawa łowieckiego. Dzięki naszemy zaangażowaniu udało się zakazać szkolenia psów mysliwskich na żywych zwierzętach, wprowadzić zakaz udziału dzieci w polowaniach, wprowadzić obowiązek okresowych badań lekarskich dla myśliwych, wyłączyć z polowań zbiorowych parki narodowe oraz wprowadzić prawo, które pozwala właścicielom nieruchomości zakazać wykonywania polowań na swoim gruncie.

Zakupiliśmy i przekazaliśmy sześć zestawów pastuchów elektrycznych, które pomogą chronić pasieki przed niezapowiedzianą wizytą niedźwiedzi i niedźwiedzie przed sytuacjami konfliktowymi z udziałem ludzi.

Opublikowaliśmy nową dokumentację dla planowanego Turnickiego Parku Narodowego (TuPN). Jest ona efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych z inicjatywy naszej fundacji na terenie planowanego TuPN.

Ujawniliśmy przypadek śmierci wilka w Bieszczadach. Dzięki naszym działaniom udało się doprowadzić do wznowienia postępowania w tej sprawie.

Z naszej inicjatywy po raz pierwszy odbył się w Polsce Dzień Łosia. Spacery, które miały przybliżyć te niezwykłe zwierzęta odbyły się nad Biebrzą i na Polesiu, w dwóch kluczowych ostojach tego gatunku w Polsce. Prowadzimy nadal działania na rzecz wpisania tego gatunku na listę gatunków chronionych.

Braliśmy aktywny udział w kampanii “Niech Żyją!” na rzecz skreślenia trzynastu gatunków ptaków z listy gatunków łownych.

Złożyliśmy 52 wnioski o utworzenie stref ochronnych, w tym 9 dla orlika, 9 dla sóweczki, 34 dla porostów. Na nasz wniosek utworzono 39 stref ochronnych, co oznacza całoroczne wyłączenie 30 hektarów z wycinki.

Znaleźliśmy 623 nowe stanowiska objętych ochroną gatunkową mchów i porostów (w tym 132 stanowiska gatunków objętych ochroną strefową).

Zinwentaryzowaliśmy kolejne drzewa o wymiarach pomnikowych – 594 drzewa w 2018 roku.

Zlokalizowaliśmy 1195 szkód wyrządzonych w ramach gospodarki leśnej w lasach Puszczy Karpackiej, z czego 1012 (84%) dotyczyło niszczenia chronionych gatunków mchów i porostów.

Podjęliśmy 40 interwencji prawnych.

2017

Zatrzymaliśmy polowania na łosie w Polsce, w ramach prowadzonej przez nas kampanii #JESTEMZŁOSIEM. Ogłosiliśmy stan ?pogotowia łosiowego?, ponieważ zagrożenie dla łosi wciąż istnieje dopóki nie doprowadzimy do ich wpisania na listę gatunków chronionych.

Zgłosiliśmy 34 kolejne wnioski o strefy ochronne dla rzadkich gatunków, w tym dla sóweczki ? 9, orlika krzykliwego ? 9, bociana czarnego ? 1, orła przedniego ? 2, porostów ? 13. Utworzenie strefy sprawi, że powstaną kolejne mikorezerwaty ? w zależności od gatunku, nawet do 500 metrów wokół miejsca gniazdowania orlika, nie będzie można prowadzić wycinki.

Kontynuowaliśmy inwentaryzację drzew o wymiarach drzew pomnikowych w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. W Nadleśnictwie Stuposiany zmapowaliśmy 2313 drzew spełniających wymiary drzew pomnikowych. W Beskidzie Niskim znaleźliśmy 3197 drzew. Będziemy zabiegali o objęcie ich ochroną w formie pomnika przyrody.

Sporządziliśmy dokumentację projektową do Parku Krajobrazowego Beskidu Niskiego i dla trzech nowych rezerwatów przyrody w Bieszczadach.

Braliśmy udział w konsultacjach do Planów Urządzania Lasu dla Birczy, Brzozowa, Dynowa, Krasiczyna, Dukli oraz PLB Bieszczady. Złożyliśmy nasze uwagi, wnioskując o lepszą ochronę dla karpackich lasów.

Prowadziliśmy monitoring dużych drapieżników w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim.

Staliśmy na straży wilka i podjęliśmy interwencję w związku z zapowiedziami w gminie Czarna, dotyczącymi wystąpienia z wnioskiem o odstrzał wilka.

Prowadziliśmy monitoring wydzieleń leśnych, w których była prowadzona wycinka, zbierając dowody na niszczenie karpackiej przyrody.

Kontynuowaliśmy nasze działania na rzecz utworzenia rezerwatu przyrody ?Reliktowa Puszcza Karpacka? na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego.

Dwukrotnie zorganizowaliśmy warsztaty dla fotografów przyrody w planowanym Turnickim Parku Narodowym.

2016

Zgłosiliśmy 16 stref dla orlika i 11 dla sóweczki, dzięki prowadzonemu przez nas monitoringowi. Zebraliśmy dokładną dokumentację, dotyczącą każdego z miejsc gniazdowania. Wokół każdego z nich powinna powstać strefa ochronna ? dla orlika 500 m w okresie lęgowym i 100 m poza nim, w przypadku sóweczki ? 50 m. Decyzję w tej sprawie podejmuje RDOŚ w Rzeszowie. Więcej o naszej akcji.

Wraz z Fundacją WWF Polska złożyliśmy kolejne wnioski o objęcie ochroną pomnikową ponad 4 tysięcy drzew z obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Do czasu powołania tego parku, tylko uczynienie z nich pomników przyrody może ocalić wiekowe jodły, buki, graby i jawory, których nie posadził człowiek. Więcej o naszej akcji. Dodatkowo przeprowadziliśmy wizje terenowe, na obszarach, gdzie już wcześniej znaleźliśmy drzewa pomnikowe.

Przygotowaliśmy liczącą ponad 400 stron dokumentację dotyczącą projektowanego rezerwatu przyrody ?Reliktowa Puszcza Karpacka?. Dokumenty zostały złożone wraz z wnioskiem do RDOŚ w Rzeszowie, który podejmuje decyzje w sprawie utworzenia rezerwatów. Rezerwat ocaliłby ostatnie starodrzewy na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Czekamy na decyzje w tej sprawie.

Prowadziliśmy działania terenowe dotyczące rozpoznania i zgłaszania miejsc, w których nasi eksperci stwierdzili występowanie gatunków strefowych. Wśród nich znalazły się rzadkie gatunki porostów w Bieszczadach. Jednocześnie prowadzimy działania wspierające ochronę dużych drapieżników, interweniując w przypadku działań wynikających z gospodarki leśno-łowieckiej, które zagrażają wilkom, rysiom, niedźwiedziom i żbikom. Na bieżąco monitorujemy stan populacji dużych drapieżników, zgłaszając i mapując potencjalne miejsca gawrowania niedźwiedzi, zbierając dane niezbędne dla lepszego poznania populacji wilka i żbika.

Złożyliśmy uwagi do Planów Urządzania Lasu i braliśmy aktywny udział w spotkaniach z przedstawicielami PGL LP, wnioskując o wyłączenie z gospodarki leśnej najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej. Więcej informacji.

Przygotowaliśmy materiały, które promują udział obywateli w zarządzaniu lasami państwowymi. Oprócz specjalnej publikacji ?Jak Twój głos może uratować Twój las?, powstał film.

2015

Wraz z koalicją organizacji pozarządowych zainicjowaliśmy akcję na rzecz wprowadzenia zakazu polowań zbiorowych. Więcej informacji.

Przygotowaliśmy i opublikowaliśmy raport dotyczący dróg leśnych w karpackich nadleśnictwach i ich negatywnego wpływu na przyrodę Karpat. Wraz z raportem zaapelowaliśmy o wstrzymanie rozbudowy sieci ?leśnych autostrad? do wywozu drewna w tym rejonie. Więcej o raporcie tutaj.

Zgłosiliśmy pierwsze dwa tysiące drzew z rejonu projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, w polskiej części Karpat Wschodnich, które spełniają kryteria drzew pomnikowych wraz z wnioskami o objęcie ich ochroną w formie pomnika przyrody.

Wspólnie z WWF Polska rozpoczęliśmy kampanię ?SOS Karpaty?, której celem jest ocalenie polskiej części Karpat i zachęcenie do podpisania apelu na stronie karpaty.wwf.pl. Pod petycją zebraliśmy ponad 90 tysięcy podpisów. Akcję wsparły znane osoby ? Bartosz Topa, Marcin Dorociński, Magdalena Cielecka, Maja Ostaszewska i Kinga Rusin.

Wsparliśmy działania na rzecz ochrony rzadkiego gatunku owada, nadobnicy alpejskiej. O całej sprawie przeczytasz tutaj.

Zrealizowaliśmy projekt ?Eko-logiczni, eko-turystyczni?, na rzecz rozwoju turystyki na pograniczu polsko-słowackim. Więcej o projekcie.

W ramach projektu ?Twój głos uratuje Twój las? przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla osób zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych do Planów Urządzania Lasu, na Pogórzu Przemyskim, w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. Więcej informacji.

2014

Powrót do korzeni ? propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa na terenach cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego

W 2014 roku zakończyliśmy realizację projektu ?Powrót do korzeni ? propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa na terenach cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego?. Projekt miał na celu zachowanie i rozwój tradycyjnych sadów i ogródków warzywnych na terenie Pogórza Przemyskiego (zachowanie lokalnych zasobów genowych dawnych odmian roślin uprawnych oraz podniesienie opłacalności produkcji tradycyjnych odmian). Organizowaliśmy serię spotkań i warsztatów na temat prawidłowej uprawy dawnych odmian jabłoni oraz zasad prowadzenia tradycyjnych ogródków przydomowych. W ramach projektu powstała też książka o lokalnych odmianach drzew owocowych i tradycyjnych ogródkach warzywnych Pogórza Przemyskiego. Projekt był współfinansowany z tzw. Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, operatorem grantu było Stowarzyszenie Pro Carpathia z Rzeszowa.

Tworzenie projektów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000

W kwietniu 2014 roku zakończenie prac nad Planami Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ostoja Przemyska, Ostoja Góry Słonne, Pogórze Przemyskie, Góry Słonne. W czerwcu 2012 Fundacja w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Klub Przyrodników podpisała wygrała przetarg i podpisała umowę na wykonanie projektów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLH180012 Ostoja Przemyska, PLB180001 Pogórze Przemyskie, PLH180013 Góry Słonne oraz PLB180003 Góry Słonne (Projekt nr POIS.05.03.00-00-186/09 ?Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski?: na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie). Ramy czasowe wykonania zadania planowane były na koniec sierpnia 2013 roku, jednakże przedłużyły się na początek 2014 roku. W ramach opracowania projektów PZO przebadano około 50 siedlisk i gatunków, oraz ponad 30 gatunków ptaków na łącznej powierzchni około 110.000ha. Obszar objęty badaniami wyróżnia się przyrodniczo w skali ponadregionalnej: styk 3 krain geobotanicznych (pontyjsko panońskiej, nizinno wyżynnej i górskiej), największa koncentracja fragmentów lasu o cechach lasu pierwotnego w polskiej części łańcucha Karpat, projektowany Turnicki Park Narodowy. Było to spore logistycznie przedsięwzięcie wymagające współpracy z niemal 40 wykonawcami.

Strażnicy Puszczy Karpackiej

Jesienią 2014 zakończyliśmy wspólnie z Fundacją Dzika Polska z Warszawy realizację prawniczego projektu strażniczego ?Strażnicy Puszczy Karpackiej?. Celem projektu był rozwój społeczeństwa obywatelskiego, kontrola społeczna lokalnych organów administracji publicznej odpowiedzialnych za stan ochronę przyrody (m.in. RDOŚ, RDLP, lokalne samorządy). W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenia prawne dla 50 osób zainteresowanych ochroną puszczy karpackiej, wydaliśmy skrypt, powstał geoportal strażniczy www.straznicypuszczy.pl. Na geoportalu można m.in. oglądać warstwy z Banku Danych o Lasach, obszarów chronionych, podkłady satelitarne i mapowe oraz stworzoną w ramach projektu warstwę pokazującą miejsca w jakich w danych roku planowane są cięcia gospodarcze (ilość planowanego do pozyskania surowca, rodzaj zabiegu, powierzchnię wydzielenia). Istnieje też wersja mobilna geoportalu możliwa do użytkowania na smartfonach.

Zakup urządzeń do produkcji ekologicznych soków tłoczonych, wyposażenia przetwórni oraz środka transportu dla dostaw surowca i zbytu produktów

Jesienią 2014 roku zakończyliśmy realizację projektu ?Zakup urządzeń do produkcji ekologicznych soków tłoczonych, wyposażenia przetwórni oraz środka transportu dla dostaw surowca i zbytu produktów?. Projekt miał na celu uruchomienie skupu jabłek pochodzących z dawnych odmian jabłoni jakie się zachowały w dolinie Wiaru na Pogórzu Przemyskim, tłoczeniu soku jabłkowego i promowanie poprzez produkt unikalnych walorów przyrodniczych i kulinarnych Pogórza Przemyskiego. Projekt był współfinansowany z tzw. Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, operatorem grantu było Stowarzyszenie Pro Carpathia z Rzeszowa.

Otwarcie punktu informacji turystycznej

W sierpniu 2014 roku otworzyliśmy Punkt Informacji Turystycznej dla Pogórza Przemyskiego. Punkt znajduje się w dawnym budynku poczty w Nowosiółkach Dydyńskich (budynek kupiony przez Fundację na przetargu od Poczty Polskiej). Punkt Informacji Turystycznej został wyremontowany i otworzony dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, projekt przewidywał ponadto uruchomienie infokiosku na Kalwarii Pacławskiej, druk materiałów promujących walory przyrodnicze i kulturowe Pogórza Przemyskiego oraz zakup namiotu wystawienniczego wraz z wyposażeniem.

Organizacja Pleneru Malarskiego Reliktowa Puszcza Karpacka

W lipcu 2014 zorganizowaliśmy Polsko ? Ukraiński plener malarski pt. ?Reliktowa Puszcza Karpacka?. Grupa kilkunastu artystów inspirując się pięknem unikalnych lasów jodłowo ? bukowych w rezerwacie Kalwaria Pacławska tworzyło prace przedstawiające wnętrze naturalnego lasu. Prace można było oglądać na poplenerowej wystawie w Arboretum w Bolestraszycach.

Udział w Targach Handmade i Ecofamily ? jako lider Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych

Jesienią 2014 jako lider Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych ? jedynego Partnerstwa Naturowego w województwie Podkarpackim powołanego z inspiracji GDOŚ (w ramach projektu z 2014 roku: POIS.05.04.00-00-266/09 ?Natura i gospodarka ? podstawy dialogu?- projekt realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 2007-2013, w ramach Priorytetu V ? Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.4 ? Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej), uczestniczyliśmy wraz z grupą aktywnych członków w Targach Handmade i Ecofamily.

Udział w III Edycji Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy ? jako lider Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych

Jako lider Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych uczestniczyliśmy jesienią 2014 roku w III Edycji Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy w Rzeszowie. Nasi członkowie mogli zaprezentować swoje produkty i usługi oraz przybliżyć zwiedzającym walory przyrodniczo kulturowe Pogórza Przemyskiego.

Udział w Międzynarodowym Festiwalu Fotografii Przyrodniczej ?Wizje Natury? w Kampinoskim Parku Narodowym

Jesienią 2014 roku przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Fotografii Przyrodniczej ?Wizje Natury? w Kampinoskim Parku Narodowym. Na naszym stoisku można było zapoznać się z materiałami nt. unikalnej przyrody Karpat.

Udział w Naturowej Grupie Roboczej GDOŚ

Fundacja aktywnie uczestniczyła w 2014 roku w pracach Naturowej Grupiy Roboczej GDOŚ. Oprócz spotkań w Ministerstwie Środowiska, uczestniczyliśmy w szeregu spotkań tematycznych w obszarze Natura 2000 Bieszczady.

Udział w ZLW dla PLC Bieszczady

Jesienią 2014 roku, przedstawiciele Fundacji aktywnie uczestniczyli w I spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru PLC Bieszczady.

Udział w konsultacjach społecznych PUL dla ndl. Stuposiany i Lutowiska

Jesienią 2014 roku na NTG dla ndl. Stuposiany i Lutowiska przedstawiliśmy opracowany wspólnie z Fundacją WWF Polska zestaw niezależnych opracowań przyrodniczych nt. rzadkich i ginących gatunków owadów i roślin z obszarów ww. nadleśnictw w granicach obszaru Natura 2000 Bieszczady. Przestawiliśmy też propozycje ochrony siedlisk rzadkich gatunków.

Opracowanie Raportu na temat populacji Zgniotka cynobrowego w obszarze Natura 2000 Ostoja Wierzejska, na zlecenie GDOŚ

W 2014 roku opracowaliśmy raport na temat populacji Zgniotka cynobrowego w obszarze Natura 2000 Ostoja Wierzejska, jak również zaktuowaliśmy SDF dla obszaru. Było to zadanie na zlecenie GDOŚ.

Udział w Forum Ekologicznym

Reprezentant Fundacji uczestniczył pod koniec 2014 roku w Forum Ekologicznym w Nagórzycach k/Łodzi, mającym na celu poprawę komunikacji między Lasami Państwowymi a ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.

Opublikowanie danych dot. populacji ważnych dla UE gatunków owadów saprokylicznych związanych z puszczą karpacką.

Przedstawiciele Fundacji opublikowali w recenzowanym czasopiśmie naukowym Roczniki Bieszczadzkie wyniki prac nt. ważnych dla UE gatunków owadów saproksylicznych z lokalizacji na Pogórzu Przemyskim w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim.

Inwentaryzacja porostów

W 2014 roku przeprowadziliśmy pogłębioną inwentaryzację porostów na terenie północnych Bieszczadów. Udało się znaleźć stanowiska rzadkich i zagrożonych wyginięciem porostów ? m.in. granicznika płucnika Lobaria pulmonaria. Kolejne stanowiska zostały zgłoszone do RDOŚ w Rzeszowie wraz z projektem stref ochronnych.

2013

Wydanie albumu przyrodniczego ?Reliktowa Puszcza Karpacka?

We wrześniu 2013 zakończyliśmy skład i wydrukowaliśmy album ?Reliktowa Puszcza Karpacka?. Celem wydawnictwa jest edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz promocja ekoturystyczna unikalnych walorów przyrodniczych puszczy karpackiej pokrywającej Pogórze Przemyskie, Bieszczady i Beskid Niski. Większość fotografii została wykonana przez jednego z najlepszych polskich fotografów przyrody ? Grzegorza Leśniewskiego. W ramach dofinansowania z Lokalnej Grupy Działania ?Ziemia Przemyska? przekazaliśmy 300 bezpłatnych egzemplarzy albumu dla lokalnych szkół, bibliotek, agroturystyk, samorządów, instytucji zajmujących się rozwojem turystyki.

Powrót do korzeni ? propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa na terenach cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego

Jesienią 2013 rozpoczęliśmy realizację projektu ?Powrót do korzeni ? propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa na terenach cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego?. Projekt miał na celu zachowanie i rozwój tradycyjnych sadów i ogródków warzywnych na terenie Pogórza Przemyskiego (zachowanie lokalnych zasobów genowych dawnych odmian roślin uprawnych oraz podniesienie opłacalności produkcji tradycyjnych odmian). Organizowaliśmy serię spotkań i warsztatów na temat prawidłowej uprawy dawnych odmian jabłoni oraz zasad prowadzenia tradycyjnych ogródków przydomowych. W ramach projektu powstała też książka o lokalnych odmian drzew owocowych i tradycyjnych ogródkach warzywnych Pogórza Przemyskiego. Projekt był współfinansowany z tzw. Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, operatorem grantu było Stowarzyszenie Pro Carpathia z Rzeszowa.

Tworzenie projektów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000

W czerwcu 2012 Fundacja w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Klub Przyrodników podpisała wygrała przetarg i podpisała umowę na wykonanie projektów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLH180012 Ostoja Przemyska, PLB180001 Pogórze Przemyskie, PLH180013 Góry Słonne oraz PLB180003 Góry Słonne (Projekt nr POIS.05.03.00-00-186/09 ?Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski?: na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie). Ramy czasowe wykonania zadania planowane były na koniec sierpnia 2013 roku, jednakże przedłużyły się na początek 2014 roku. W ramach opracowania projektów PZO przewiduje się badania około 50 siedlisk i gatunków, oraz ponad 30 gatunków ptaków na łącznej powierzchni około 110.000ha. Obszar objęty badaniami wyróżnia się przyrodniczo w skali ponadregionalnej: styk 3 krain geobotanicznych (pontyjsko panońskiej, nizinno wyżynnej i górskiej), największa koncentracja fragmentów lasu o cechach lasu pierwotnego w polskiej części łańcucha Karpat, projektowany Turnicki Park Narodowy. Jest to spore logistycznie przedsięwzięcie wymagające współpracy z niemal 40 wykonawcami.

Obozy naukowe w projektowanym Turnickim Parku Narodowym

W 2013 roku kilkakrotnie gościliśmy w naszej bazie naukowej w Kalwarii Pacławskiej grupy kilkunasto ? kilkudziesięcio osobowe, studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy pomagali nam w inwentaryzacjach przyrodniczych na terenie projektowanego Turnickiego PN oraz poznawali zakres działalności Fundacji. Kilkoro najbardziej aktywnych i zaangażowanych studentów podjęło ściślejszą współpracę z Fundacją ? na zasadzie umów o dzieło.

Ochrona dąbrów Kalwaryjskich

Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2013 roku prowadziliśmy zabiegi ochrony czynnej polegające na wycince podrostu leszczyny i brzozy oraz rozsiewaniu nasion roślin zielnych.

Inwentaryzacja porostów

W listopadzie 2013 roku przeprowadziliśmy wstępną inwentaryzację porostów na terenie nadleśnictwa Stuposiany. Udało się znaleźć ponad 30 stanowisk rzadkiego i zagrożonego wyginięciem porostu ? granicznika płucnika Lobaria pulmonaria. Do RDOŚ w Rzeszowie wysłany został wniosek o utworzenie 3 stref ochronnych dla tego zagrożonego wyginięciem gatunku porostu (wcześniej w całym województwie podkarpackim istniały zaledwie 3 strefy dla tego gatunku).

Inwentaryzacja owadów wskaźnikowych dla lasów pierwotnych

Podczas inwentaryzacji entomologicznej na terenie nadleśnictwach Stuposiany i Lutowiska udało się znaleźć liczne stanowiska rzadkich gatunków sprężyków i kusaków. Przy okazji obserowowano osobniki zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (załącznik II Dyrektywy Siedliskowej).

Rozwój pierwszego w województwie Podkarpackim Partnerstwa Naturowego

W lutym 2013 Fundacja realizowała spotkania pierwszego Partnerstwa Naturowego w województwie Podkarpackim (POIS.05.04.00-00-266/09 ?Natura i gospodarka ? podstawy dialogu?- projekt realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 2007-2013, w ramach Priorytetu V ? Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.4 ? Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej). Pomimo braku dalszego wsparcia finansowego z GDOŚ, prowadziliśmy spotkania Partnerstwa w kolejnych miesiącach, organizowaliśmy spotkania z grantodawcami prowadzącymi projekty grantowe kierowane do lokalnych przedsiębiorców w zakresie rozwoju przetwórstwa ekologicznej i tradycyjnej żywności. Partnerstwo Naturowe działa na obszarach Natura 2000 Pogórze Przemyskie oraz Góry Słonne, obejmuje ono obszar 7 nadleśnictw i 18 gmin. Profil Partnerstwa Naturowego jest turystyczno rolniczy, zrzesza ono przedsiębiorców zajmujących się produkcją i przetwórstwem spożywczym oraz przedstawicieli branży turystycznej.

Strażnicy Puszczy Karpackiej

Od października 2013 roku rozpoczęliśmy wspólnie z Fundacją Dzika Polska z Warszawy prawniczy projekt strażniczy ?Strażnicy Puszczy Karpackiej?. Celem projektu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, kontrola społeczna lokalnych organów administracji publicznej odpowiedzialnych za stan ochronę przyrody (m.in. RDOŚ, RDLP, lokalne samorządy). W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szkoleń prawnych dla 50 osób zainteresowanych ochroną puszczy karpackiej, wydanie skryptu. Do grudnia 2013 powstał geoportal strażniczy www.straznicypuszczy.pl. Na geoportalu można m.in. oglądać warstwy z Banku Danych o Lasach, obszarów chronionych, podkłady satelitarne i mapowe oraz stworzoną w ramach projektu warstwę pokazującą miejsca w jakich w danych roku planowane są cięcia gospodarcze (ilość planowanego do pozyskania surowca, rodzaj zabiegu, powierzchnię wydzielenia). Istnieje też wersja mobilna geoportalu możliwa do użytkowania na smartfonach.

2012

Tworzenie projektów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000

W czerwcu 2012 Fundacja w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Klub Przyrodników podpisała wygrała przetarg i podpisała umowę na wykonanie projektów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLH180012 Ostoja Przemyska, PLB180001 Pogórze Przemyskie, PLH180013 Góry Słonne oraz PLB180003 Góry Słonne (Projekt nr POIS.05.03.00-00-186/09 ?Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski?: na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie). Ramy czasowe wykonania zadania to koniec sierpnia 2013 roku. W ramach opracowania projektów PZO przewiduje się badania około 50 siedlisk i gatunków, oraz ponad 30 gatunków ptaków na łącznej powierzchni około 110.000ha. Obszar objęty badaniami wyróżnia się przyrodniczo w skali ponadregionalnej: styk 3 krain geobotanicznych (pontyjsko panońskiej, nizinno wyżynnej i górskiej), największa koncentracja fragmentów lasu o cechach lasu pierwotnego w polskiej części łańcucha Karpat, projektowany Turnicki Park Narodowy. Jest to spore logistycznie przedsięwzięcie wymagające współpracy z niemal 40 wykonawcami.

Obozy naukowe w projektowanym Turnickim Parku Narodowym

W 2012 roku kilkakrotnie gościliśmy w naszej bazie naukowej w Kalwarii Pacławskiej grupy kilkunasto ? kilkudziesięcio osobowe, studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy pomagali nam w inwentaryzacjach przyrodniczych na terenie projektowanego Turnickiego PN oraz poznawali zakres działalności Fundacji. Kilkoro najbardziej aktywnych i zaangażowanych studentów podjęło ściślejszą współpracę z Fundacją ? na zasadzie umów o dzieło.

Ochrona dąbrów Kalwaryjskich

Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyliśmy w spotkaniach z przedstawicielami gminy Fredropol na temat ochrony cennej dąbrowy znajdującej się na działce gminnej w okolicach Kalwarii Pacławskiej. Prowadziliśmy również zabiegi ochrony czynnej polegające na wycince podrostu leszczyny i brzozy oraz rozsiewaniu nasion roślin zielnych.

Inwentaryzacja porostów

W czerwcu 2012 roku przeprowadziliśmy wstępną inwentaryzację porostów na terenie projektowanego Turnickiego PN. Udało się znaleźć 14 stanowisk rzadkiego i zagrożonego wyginięciem porostu ? granicznika płucnika Lobaria pulmonaria.

Inwentaryzacja owadów wskaźnikowych dla lasów pierwotnych

Podczas inwentaryzacji entomologicznej na terenie projektowanego Turnickiego PN udało się znaleźć niezwykle rzadki gatunek owada ? Lacon lepidopterus, ten związany z lasami pierwotnymi chrząszcz znany był dotychczas na terenie Polski jedynie z puszczy Białowieskiej. Tym samym znalezisko to (jak również odnalezienie ponad 200 gatunków innych rzadkich chrząszczy saproksylicznych) potwierdza cenność lasów Turnickich porównywalną z lasami puszczy Białowieskiej.

Stworzenie pierwszego w województwie Podkarpackim Partnerstwa Naturowego

W listopadzie 2012 Fundacja wygrała konkurs na stworzenie pierwszego Partnerstwa Naturowego w województwie Podkarpackim (POIS.05.04.00-00-266/09 ?Natura i gospodarka ? podstawy dialogu? realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013, w ramach Priorytetu V ? Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.4 ? Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej). Ramy czasowe projektu to koniec lutego 2013 roku. W ramach projektu stworzono Partnerstwo Naturowe na obszarach Natura 2000 Pogórze Przemyskie oraz Góry Słonne, obejmuje ono obszar 7 nadleśnictw i 18 gmin. Profil Partnerstwa Naturowego jest turystyczno rolniczy, zrzesza ono przedsiębiorców zajmujących się produkcją i przetwórstwem spożywczym oraz przedstawicieli branży turystycznej.

2011

Prezentacja wystawy ?Reliktowa Puszcza Karpacka?

Przygotowana na Dzień Ziemi wystawa promująca największe skupisko reliktowej puszczy karpackiej w polskiej części łańcucha Karpat, znajdujące się na terenie projektowanego Turnickiego PN, pokazywana była m.in. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, na Franciszkańskich Spotkaniach Młodych na Kalwarii Pacławskiej, na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Obóz naukowy w projektowanym Turnickim Parku Narodowym

W czerwcu 2011 roku wspólnie ze studentami z Entomologicznego Koła Naukowego ?Kortoptera? z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego z Olsztyna, udało się zinwentaryzować faunę chrząszczy saproksylicznych na fragmencie projektowanego Turnickiego PN.

Międzynarodowy Workcamp ekologiczny ?Pogórze Przemyskie? 2011

W terminie 17-31 sierpnia 2011 r. w miejscowości Kalwaria Pacławska na Pogórzu Przemyskim (rejon projektowanego Turnickiego Parku Narodowego) odbył się międzynarodowy obóz wolontariacki w którym wzięło udział 3 obcokrajowców z Czech, oraz 6 Polaków. Workcamp odbył się w ścisłej współpracy Fundacji z polskim oddziałem Service Civil International. Celem obozu było: inwentaryzacja fauny chrząszczy saproksylicznych, renowacja kilkunastu km niebieskiego i żółtego szlaku turystycznego (we współpracy z PTTK oddział Przemyśl).

Badania przyrodnicze

Od czerwca do października 5 specjalistów entomologów prowadziło badania nad zasięgiem populacji owadów saproksylicznych na obszarze Natura 2000 Ostoja Przemyska i na fragmencie obszaru Natura 2000 PLH Góry Słonne. W rezultacie udało się odnaleźć ponad 300 lokalizacji owadów uważanych za relikty lasów pierwotnych. Badanie te były prowadzone w ścisłej współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Wyniki zostały przekazane dodatkowo do RDOŚ w Rzeszowie.

Sympozjum Koleopterologiczne

We wrześniu 2011, w miejscowości Wojtkówka, w otulinie projektowanego Turnickiego PN, organizowaliśmy wspólnie z Sekcją Koleopterologiczną Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, sympozjum poświęcone chrząszczom saproksylicznym z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej EWG. Dodatkowym efektem obecności wielu znakomitych specjalistów było pierwsze po II WŚ odkrycie chrząszcza ponurka Schneidera Boros schneideri ? reliktu lasów pierwotnych, jest to 3 miejsce występowania tego gatunku w Polsce po puszczy Białowieskiej i Świętokrzyskim PN. Odkrycie to jest kolejnym argumentem za potrzebą niezwłocznego objęcia tego obszaru ochroną.

2010

Doradztwo na temat programu rolno środowiskowego i rolnictwa ekologicznego dla rolników z okolic projektowanego Turnickiego Parku Narodowego

Od kwietnia do maja 2010 roku prowadzone były w miejscowościach sąsiadujących z projektowanym Turnickim Parkiem Narodowym spotkania dotyczące programu rolno środowiskowego oraz rolnictwa ekologicznego. Spotkania miały formę prezentacji multimedialnej, prowadzone były przez doradcę rolno środowiskowego ? wolontariusza Fundacji, skierowane do rolników. Odbyło się 8 spotkań, w których wzięło udział około 40 osób.

Inwentaryzacja przyrodnicza łąk nad Biebrzą

W maju 2010 wolontariusze i stażysta Fundacji rozpoczęli we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym inwentaryzacje przyrodnicze gatunków ptaków i zbiorowisk roślinnych związanych z okresowo zalewanymi łąkami na podłożu torfowym.

Obóz naukowy w projektowanym Turnickim Parku Narodowym

W lipcu 2010 roku wspólnie z wolontariuszami z Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Przyrody z Uniwersytetu Łódzkiego oraz z wolontariuszami z Podlasia działacze Fundacji inwentaryzowali zasoby martwego drewna na terenie projektowanego Turnickiego PN (około 400 ha lasu), została też dokonana wstępna inwentaryzacja fitosocjologiczna tego terenu pod kątem opracowania planu dla rezerwatu przyrody.

Międzynarodowy Workcamp ekologiczny ?Pogórze Przemyskie? 2010

W terminie 17-31 sierpnia 2010 r. w miejscowości Kalwaria Pacławska na Pogórzu Przemyskim (rejon projektowanego Turnickiego Parku Narodowego) odbył się międzynarodowy obóz wolontariacki w którym wzięło udział 7 obcokrajowców (Rosja, Ukraina, Portugalia, Macedonia, Irlandia), oraz 6 polaków. Workcamp odbył się w ścisłej współpracy Fundacji z polskim oddziałem Service Civili International. Celem obozu było: inwentaryzacja zasobów martwego drewna na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego (około 600 ha lasu)., wstępna inwentaryzacja zasięgu populacji gatunków parasolowych, renowacja 16 km niebieskiego szlaku turystycznego (we współpracy z PTTK oddział Przemyśl).

Aktualizacja i rozbudowa portalu ekoturystycznego

Przez cały 2010 rok trwały prace nad rozbudową zarządzanego przez Fundację portalu ekoturystycznego promującego walory przyrodniczo krajobrazowe okolic projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.

2009

Doradztwo na temat programu rolno środowiskowego i rolnictwa ekologicznego dla rolników z okolic projektowanego Turnickiego Parku Narodowego

Od marca do czerwca 2009 prowadzone były w miejscowościach sąsiadujących z projektowanym Turnickim Parkiem Narodowym spotkania dotyczące programu rolno środowiskowego oraz rolnictwa ekologicznego. Spotkania miały formę prezentacji multimedialnej, prowadzone były przez doradcę rolno środowiskowego ? wolontariusza Fundacji, skierowane do rolników. Odbyło się około 10 spotkań, w których wzięło udział około 120 osób, ponadto odbyła się też wycieczka autokarowa do wzorcowego gospodarstwa ekologicznego w Tapinie k/ Próchnika. Efekt: co najmniej 4 rolników przestawiło swoje gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne.

Międzynarodowy Workcamp ?Pogórze Przemyskie?

W sierpniu 2009 r. w miejscowości Kalwaria Pacławska na Pogórzu Przemyskim (rejon projektowanego Turnickiego Parku Narodowego) odbył się międzynawowy obóz wolontariacki w którym wzięło udział 6 obcokrajowców (Szwajcaria, Belgia, Czechy, Serbia), oraz 4 polaków. Celem obozu było: posprzątanie śmieci w rezerwacie Kalwaria Pacławska (we współpracy z obsługą hotelu Arłamów), renowacja 9 km niebieskiego szlaku turystycznego (we współpracy z PTTK oddział Przemyśl), inwentaryzacja przyrodnicza zasobów martwego i wielkowymiarowego drewna na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego (około 400 ha lasu).

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090817/PRZEMYSL/497183513

Projekt ?Ekoturystyka motorem zrównoważonego rozwoju okolic projektowanego Turnickiego Parku Narodowego?

Od czerwca do grudnia 2009 roku realizowany był projekt ?Ekoturystyka motorem zrównoważonego rozwoju okolic projektowanego Turnickiego Parku Narodowego?, finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu FIO. Projekt składał się z 3 modułów:

? szkolenie z zakresu agroturystyki, w którym wzięło udział 30 mieszkańców miejscowości znajdujących się w otulinie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Było to szkolenie stacjonarne składające się 4 całodziennych spotkań oraz 3 wycieczek autokarowych ? study tour do Parków Narodowych w Polsce wschodniej ? poznawanie dobrych przykładów kwater agroturystycznych oraz usług ekoturystycznych.

? budowa ekoturystycznego portalu internetowego promującego okolice projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, zwierającego praktyczne informacje turystyczne dotyczące istniejącej bazy noclegowej i gastronomicznej oraz informacje dotyczące atrakcji przyrodniczych i kulturowych tego obszaru. Adres portalu: www.exploreprzemyskie.com

? wydanie broszury promującej okolice projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, .

2008

W czerwcu 2008r. rozpoczęliśmy wspólny projekt ze stowarzyszeniem Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu. Projekt ma na celu ułatwienie ludziom zachowań proekologicznych. Odbiorcami projektu byli studenci warszawskich wyższych uczelni.

Projekt ?Zrównoważony rozwój na Pogórzu Przemyskim?.

Jesienią 2008 roku Fundacja rozpoczęła kampanię na rzecz wdrażania zrównoważonego rozwoju na Pogórzu Przemyskim (na którym od lat 80? projektowany jest Turnicki Park Narodowy). W ramach kampanii prowadzone są działania na rzecz wdrażania rolnictwa ekologicznego i programów rolno środowiskowych, rozwijania ekoturystyki od strony popytu i podaży, poprawienia infrastruktury turystycznej, otoczenia opieką najlepiej zachowanych fragmentów reliktowej puszczy karpackiej na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, inwentaryzacja przyrodnicza. Konkretnie:

-inwentaryzacja przyrodnicza fragmentu lasu (o powierzchni 300ha) na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Inwentaryzacja odbyła się w listopadzie 2008, trwała 4 dni, wzięło w niej udział 24 wolontariuszy (koło naukowe MSOŚ z SGGW, koło naukowe leśników z SGGW, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie, wolontariusze niezrzeszeni). Inwentaryzacja polegała na sporządzaniu ?kart pomnika przyrody? dla pomnikowych okazów drzew. Łącznie udało się sporządzić około 200 takich kart.