Strona główna » Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000305072, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9522047732, REGON: 141415140. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W celu wykonania przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@przyrodnicze.org lub pocztą tradycyjną na adres biura ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości oraz w związku z art.18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT);
 3. w razie wyrażenia odrębnej zgody na wykorzystanie adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera Pani/Pana dane osobowe w zakresie: e-mail i imienia, będą również przetwarzane w związku
  z wykonywaniem umowy subskrypcji newslettera 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing własny, w którym zawierają się akcje informacyjne i komunikaty uznane przez Administratora za przydatne dla subskrybenta art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. w związku z wykonaniem umowy darowizny Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego lub identyfikatora operatora płatności elektronicznych, inne dane zawarte w tytule wpłaty lub ?generatorze polecenia zapłaty?; Ponadto Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane Administratorowi przez banki lub operatorów płatności elektronicznych, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych lub innych płatności elektronicznych w chwili wykonania płatności; Dane osobowe tj. nr telefonu lub e-mail mogą być wymagane przez operatorów płatności elektronicznych i w tym zakresie są niezbędne do wykonania umowy.
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem, dostawcy usług technicznych
  i organizacyjnych, w tym operatorzy płatności elektronicznych;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, co do których nie został stwierdzony odpowiedni stopień ochrony przez Komisję Europejską;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej
  i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do chwili jej odwołania o ile obowiązek ich przetwarzania nie będzie wynikał z odrębnych przepisów;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
 10. podanie danych osobowych objętych treścią odrębnej zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam realizację wskazanego wyżej celu;
 11. wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.