Strona główna » Mikroprojekt “Badacze Pogranicza Wilczych Gór”

Mikroprojekt “Badacze Pogranicza Wilczych Gór”

Mikroprojekt “Badacze Pogranicza Wilczych Gór” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z przyjemnością informuję, że w okresie 01.10.2018 – 30.09.2019 roku, jako partner wiodący projektu, będzie realizowała mikroprojekt pn. “Badacze Pogranicza Wilczych Gór” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “EKOSKOP” oraz Fundacją Aevis.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie, integracja nauczycieli, uczniów i mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowo przyrodniczego pogranicza, co przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Programu – zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców i odwiedzających. Cel ten został sformułowany na podstawie wcześniej zidentyfikowanego problemu, tj. braku wspólnej zintegrowanej oferty związanej z dziedzictwem przyrodniczym oraz niską świadomością ekologiczną lokalnej społeczności.

Pierwszym z założeń projektu jest zorganizowanie Konferencji miłośników “Wilczych Gór”, otwierającej projekt. Odbędzie się ona w Sninie, po stronie słowackiej. Konferencja będzie miała na celu zgromadzenie osób zainteresowanych obszarem na którym realizowany będzie projekt oraz przyszłych uczestników projektu. Na konferencję zostaną zaproszeni m.in. naukowcy/ekolodzy zajmujący się tematyką tego regionu, nauczyciele, przewodnicy, edukatorzy, lokalne władze, organizacje pozarządowe, lokalne media.

W ramach dalszych działań przewiduje się zorganizowanie 2 szkoleń dla ekspertów, którzy poprowadzą warsztaty dla dzieci ze szkół oraz 1 szkolenia dla nauczycieli, którzy będą opiekunami na warsztatach dla dzieci.

Wyszkoleni eksperci, zwani w projekcie “Tropicielami”, poprowadzą cykl 40 przyrodniczych warsztatów terenowych dla dzieci z 10 szkół w Polsce i 28 warsztatów dla dzieci z 7 szkół na Słowacji. Miejsca dobrane będą w taki sposób, aby pokazać najcenniejsze atrakcje przyrodnicze. Tematem wiodącym warsztatów będzie ukazanie piękna świata przyrody w trakcie zwykłej wędrówki przez las, łąkę, wzdłuż potoku czy nad stawem. Tropiciel zastosowanymi technikami edukacyjnymi, grami, zabawami, obserwacjami, rozmowami ma wzbudzić zachwyt przyrodą, zainteresowanie badaniem bioróżnorodności,  wyjaśnić na poziomie dostosowanym do wieku uczestników mechanizmy funkcjonowania oglądanych środowisk przyrodniczych.

Ostatnim działaniem będzie organizacja imprezy plenerowej – Zlotu Bioróżnorodności pogranicza polsko-słowackiego. We wrześniu 2019 na Pogórzu Przemyskim spotkają się lokalne społeczności z pogranicza polsko-słowackiego, dzieci, które brały udział w warsztatach, ich opiekunowie, eksperci, wszystkie osoby uczestniczące w projekcie oraz pozostali zainteresowani tematem. Celem Zlotu będzie popularyzacja potencjału przyrodniczego regionu i uświadamianie znaczenia ekologii i ekoturystyki dla ochrony i zachowania potencjału miejsca oraz budowanie integracji różnych grup. Podczas trwania imprezy na uczestników będzie czekało wiele atrakcji, m.in. prezentacje multimedialne, pokazy przygotowane przez reprezentantów różnych grup, prelekcje, zajęcia edukacyjne i konkursy. Impreza będzie miała charakter otwarty i już dzisiaj zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do wspólnego zachwytu nad potencjałem “Wilczych Gór”.

Wartość całkowita mikroprojektu: 105 960,81 €

W tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 90 066,68 €
Środki z budżetu państwa: 6 199,01 €
Wkład własny:  9 695,12 €

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Nowosiółki Dydyńskie 4, 37-743 Fredropol
e-mail: biuro@przyrodnicze.org
www.przyrodnicze.org
NIP: 9522047732
REGON: 141415140
KRS: 0000305072
Biuro Fundacji:
ul. Mickiewicza 44 lokal 5, 37-700 Przemyśl

Stowarzyszenie "EKOSKOP"

Siedziba: Rzeszów 35-233,
ul. Lubelska 28/4 lok.1
e-mail: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl
www.ekoskop.rzeszow.pl
NIP: 813-34-88-654
REGON: 180201486
KRS: 0000273010

Aevis Foundation

Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovakia
e-mail: info@aevis.org
www.aevis.org/en/
Registr. Nr.: 203/Na-96/279
ID #: 17077265